කලින් ලිපියේ කිව්වා වගේ Google කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැන් ඔබට අදහසක් ඇති. ඔබ මේ වන විටත් Google හි සෙවුම් සිදු කරනවා වෙන්න පුළුවන් . ඔබ මද වෙලාවක් සිතා බැලුවද ඔබ නිවැරදිව සෙවුම් කරනවද කියා .

 

 

Image result for google

 

 

 

 

මේ වීඩියෝව බලලා ඉන්නකෝ

ඉතින් මම හිතනවා ඔබට අදහසක් ඇවිත් ඇතියි කියලා.

තවත් විස්තරයකින් හමු වෙමු .