යාලුවනේ අද මේ කියන්න යන්නේ මේ වනවිට Google Play කට්ටිය ලග තියෙන අලුත්ම movies ගැන. වාර්ෂික San Diego Comic-Con විසින් මේ වනවිටත් අලුතින්ම පැමිණෙන නව චිත්‍රපට සම්බන්ධව තොරතුරු හා trailers ඉදිරිපත් කර හමාරයි. මේ නිසාම Google Play Movies විසින් චිත්‍රපට 51ක් අඩු මිලට දමා තිබෙනවා. මේ චිත්‍රපට 51 අතරින් superhero/ comic චිත්‍රපට වර්ගයට අයත් චිත්‍රපට සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් තිබුනට වෙනත් සුප්‍රසිද්ධ මාතෘකා ඔස්සේ ද චිත්‍රපට දක්නට ලැබුනා.

දක්නට ලැබුනු ප්‍රධාන චිත්‍රපට කිහිපයක් ගැන සදහනක් කරන්නම්. ඔබට මේවා වැදගත් වේවි කියලා සිතුන නිසා.

මම කියන්නෙ නැහැ මේ ගණන් අඩු වුන සියලුම චිත්‍රපට සුපිරිම ගණයේ ඒවා කියලා… මම ඒ තීරණය ඔබ වෙත බාරකරන්නට සිතුවා. අපි අාසයි ඔබගේ අදහසුත් මේ ලිපියට සම්බන්ධ කරනවනම්…

තවත් ලිපියකින් නැවත හමුවෙන්නම්.