අපි මිට කලින් පොස්ට් එකකින් GitHub ගැන හා GitHub වලට අදාල ගොඩාක් දේවල් කතා කරා. කලින් GitHub පොස්ට් එක බලන්න ඕන නම් , මෙතනින් යන්න.

හරි , අද අපි මේ පොස්ට් එකේන් කතා කරන්නේ දැනටමත් GitHub භාවිතා කරන අයට , GitHub භාවිතා කරල , මුදල් වලට ලබා දෙන සේවාවන් රැසක් , නොමිලේ ලබා ගන්න ආකාරය කියන්නයි. මෙහමයි මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. GitHub මගින් GitHub Education කියල සේවාවක් පවත්වා ගෙන යනව. මේ GitHub Education කියන සේවාව යටතේ GitHub Student Developer Pack එකක් තියේනව. මේ GitHub Student Developer Pack එකේ දැනට , තාක්ෂණික ලෝකය තුල බහුලව භාවිතා වෙන හා සේවාවන් භාවිතා කිරිමේදි මුදල් ගෙවිමට සිදුවෙන සේවා , නොමිලේ ලබා දිමට කටයුතු කරල තියේනව. මෙහිදි මුලු ජිවිත කාලයටම යම් කිසි සේවයක් නොමිලේ ගැනිමට නොහැක. මෙහිදි , GitHub Student Developer Pack එකේන් අදාල සේවයට වෙන් වු Code එකක් ලබා දෙන අතර , ඒම Code එක අදාල සේවයට ලබා දි , අපගේ ගිණුමට යම්කිසි මුදල් ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුලුවන්.
මෙහම හිතන්නකෝ , Digital Ocean කියන්නේ Cloud Hosting සයිට් එකක්. GitHub Student Developer Pack එක භාවිතා කරල , $50ක් තමන්ගේ Digital Ocean ගිණුමට ලබා ගන්න පුලුවන්.

GitHub Student Developer Pack එක මගින් , නොමිලේ ලබා ගත හැකි සේවාවන් මෙතනින් ගිහින් බලන්න. මේ සේවාවන් කාලේන් කාලට වෙනස් වෙනව. ඒ නිසයි , අපි මේ පොස්ට් එකේම ඒව ගැන කියන්නේ නැත්තේ.

GitHub Student Developer Pack එක ලබා ගැනිමට තිබිය යුතු සුදුසුකම්.

1. ) දැනට උපාධි හෝ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක් හැදැරිය යුතුයි.
2. ) තමන් ඒම විශ්වවිද්‍යාලයේන් හෝ අදාල ආයතනයේන් ලබා දුන් Email එකක් හෝ ඒම පාඨමාලාව හදාරන බවට ඔප්පු කල හැකි හැදුනුම්පතක් හෝ ලියකිවිල්ලක් අවශ්‍ය වෙනවා.

හරි , මේ සියල්ලම සම්පුර්ණ නම් මෙතනින් ගිහින් , ඔබේ GitHub Student Developer Pack ගිණුම හදා ගෙන , වැඩ පෙන්වන්න පටන් ගන්න. ගිණුම හදන ආකාරය පියවරේන් පියවර කියන්නේ නම් නැ. නමුත් , කිසියම් හෝ ගැටලුවක් ඇති වුනෝත් මෙතනින් ගිහින් බලන්න හරියටම ගිණුමක් හදා ගන්න විධිය.