Admin Team

Thishan Rasangika

Thishan Rasangika

Founder/ CEO
Ishan Umayangana

Ishan Umayangana

Chief Technology Officer
Fazeela Nizam

Fazeela Nizam

Chief Operational Officer
Sandali Siriwardhana

Sandali Siriwardhana

Content Lead
Azkar Moulana

Azkar Moulana

Event Lead
Tharindu Randipa

Tharindu Randipa

Event Support Lead
Gobiga Rajalingam

Gobiga Rajalingam

Support Team Lead - Platinum
Aadhil Imam

Aadhil Imam

Supportive Gold Member
Saranath Ishara

Saranath Ishara

FullStack Lead
Tharindu Chathuranga

Tharindu Chathuranga

FullStack Co-Lead
Kumud Suresh

Kumud Suresh

Media Co-Lead
Nisal Shaminda

Nisal Shaminda

Media Co-Lead
Maneesha Dadigama

Maneesha Dadigama

UX/ UI Lead
Chamod Sandaru

Chamod Sandaru

Mentor