අවුරුදු උණුසුමත් සමගින් Global Azure Bootcamp 2019 ආගමනය

ලග ලගම එන අලුත් අවුරුදු උණුසුමත් සමගින් Global Azure Bootcamp 2019 මෙවරත් අති උත්කර්ශවත් අන්දමින් හා පෙර නොවු විරූ අයුරින් තාක්ශණ...

CGI & Visual effects in 3D movie Alita: Battle Angel

Alita: battle Angel is a new action pack cyberpunk movie starring Rosa Salazar as the lead character and a cyborg rebuilt using...

The Future of Data Manipulation

In a few decades, the amount of information that will be collected from the public will be unimaginably...

BCI Technology, Redeemer of the Paralyzed People

We are in a modern world where most of the science fictions are made into a reality. Think of a paralyzed person...

Google Assistant Can Now Be a Translator!

Google Assistant has for a long time been been a part of our lives. It might be education, food, fun, business,...

Googles Acquires ‘Superpod’ to Boost Assistant’s Abilities

Google has reportedly picked up the Q&A mobile app Superpod with the aims of improving answering capabilities of Google Assistant. Google has paid approximately...

Removing a Background is So Simple with “remove.bg” Now!

Have you ever got tired trying to remove a background out of a picture? Whether we are an expert in photo editing...

Google Assistant දැන් භාෂා දෙකකින්!

මේ වසර මුලදී නිවේදනය කරන ලද විශේෂාංගයක් වන මෙය, මේ වන විට එලිදක්වා තියෙනවා. බර්ලිනයේ පැවති IFA  2018 tech show හිදී, Google විසින් Google...

Newest Google-branded Devices Unveiled at Made by Google 2018

Google’s annual consumer hardware event took place today in New York City yesterday, and a collection of new Google-branded products were introduced. I’m going to...

Aurora 2k18 – Where AI Enthusiasts ‘round the Island Gathered

Aurora – Conference on Computer Science took place on 25th September this year in the University of Sri Jayawardhanapura premises, for the fourth consecutive...

Recent Posts