ඇමරිකාවේ බලහත්කාරකම් ඉවසන Facebook

සාමාන්‍යයෙන් සෑම සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි වගේම සෑම ආයතනයක් සතුවම තමන්ටම අයිති සීමාවක් තිබෙනවා. මේ තුල තමන්ගේ සේවා දායකයන්ගේ sensitive information වගේම public information...

Business Intelligence (BI)

The intelligence applications in Business called as business intelligence where we leverages software and services to transform data into specific decisions and value added...

Lanka Software Foundation (LSF) Celebrated their 15th Anniversary

While you have to pay for some software to take use of them free and open source software let you to use them without...

Ballerina Day Colombo 2018

I am pretty sure you may be heard about ballerina.But this is not about that ballerina dance.This is something new to Sri Lanka which...

Texas වලට අලුතෙන්ම ගෙනාපු අශ්වයෝ

කවුරු හරි අශ්වයෝ ගැන කියවන්න ආවානම් සමාවෙන්න, මොකද මම කියන්න යන්නේ තමන්ගේ වැඩ තමන්ම කරගන්න විදියේ අමුතු අශ්වාහනයක් ගැන. ඔබ අහලා තිබෙනවද Waymo නැත්නම් Cruise...

Recent Posts