මව් බස සමග Google Crowdsource

Crowdsource කියන්නේ වෙනස් විදිහක sourcing model එකක්. මෙහිදී Google ආයතනය තමන්ගේ නිෂ්පාදන වල තත්වය වැඩිදියුණු වෙන්න ඕනි දේවල් ගැන internet users ලාගෙන්  අදහස් විමසන්න මේ...

මොකක්ද මේ Google Crowdsource කියන්නෙ?

ලංකාවට ලගදීම හුරු උන වචනයක් තමයි මේ Crowdsource. ඇත්තටම මොකක්ද මේ? අද අපි කතා කරන්නේ ඒ ගැන! Crowdsource කියන්නේ වෙනස් විදිහක sourcing model එකක්. මේකෙදි...

Google Assistant සහ Google Express සමග දැන් ඔබත් Walmart හි සාප්පු...

මේ ලිපිය කියවන ඔබට Google Assistant, Google Express ඒ වගේම Walmart ගැන අදහසක් නැතිවෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මුලින්ම ඒ ගැන අදහසක් ලබා ගනිමු. Google Assistant...

What is this buzz word “GDG” ?

If you are a Google geek you should have definitely heard the word "GDG". It's a buzz word all over the globe which has...

Recent Posts