අල්ට්‍රාපෝටබල්  gigabyte Aero 15x 2018

පරිගණක ලෝකයේ නවතම පෙරළිය අතීතය මෙන් නොව වර්තමානයේ බොහෝ පිරිසක් ලැප්ටොප් සුලබව පාවිච්චි කරන උපාංගයක්. ඒ අතුරින් අල්ට්‍රාපෝටබල් යන නාමය  අද සුලබව ඇසෙන්නට  ලැබෙනවා.  ඇත්තටම...

BCI Technology, Redeemer of the Paralyzed People

We are in a modern world where most of the science fictions are made into a reality. Think of a paralyzed person...

Google Home Mini

When thinking about “SMART SPEAKERS" like Google home, the word that comes to our mind is “Cool” with the potential to be awesome in...

Google’s New Pixel 2 and Pixel 2 XL: When and with...

It seems like that Google is going to launch the new Pixel 2 and Pixel 2 XL phones on October 4th this year just...

Android O තම final developer preview නිකුත් කරයි.

Android O වල final developer preview කොටස නිකුත් වී තිබෙනවා. මේ අනුව අපිට කියන්න පුලුවන් Android O වල නිකුත් වීමත් වැඩි අෑතක නෙමෙයි කියන...

Razer Phone Gaming mobile machine

This phone clearly targets gamers It boasts the world's first 120 Hz Ultramotion Razer Phone specs include a 5.71-inch Quad HD IGZO LCD display,...

A Bug Turns Google Home Mini into Creepy Device

Google Home Mini speaker that gave away during its recent pixel event aren’t working correctly. Google hasn't even started shipping the Home Mini yet, and they...

Google Pixel 2017

Google pixel is the most popular brand name among most of the people in these days. Since 2016 October Google has been releasing their...

Google I/O 2017 Official Event- All Sessions

https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLOU2XLYxmsIKC8eODk_RNCWv3fBcLvMMy&layout=gallery

ASUS ZenUI 4.0 safeguard app is now in Google play store

What is Safeguard App? Safeguard app is a built-in feature coming with the ASUS ZenUI 4.0. This app offers two features to the user: SOS...

Recent Posts