2018 වසරට Google වෙතින් හඳුන්වාදීම් පෙළක්!

මේ වසරේදී තම 20 වන සංවත්සරය සැමරූ Google සමාගම ගත වුණු වසර කීපය තුළ අපේ ජීවිත වලට ඇති කළ බලපෑම අතිමහත්. මේ නිසාවෙන්ම Google කියන්නේ...

In a little while SMS gonna replace by Google Chat!

Most Android users cannot survive without having SMS on their mobile phones. So why is this? Yeah, there are some reasons still left with people...

Hey UX designers!Are you familiar with 2018 Trends?

Here are some Mobile UX Design Trends! Nowadays it is really difficult to find someone who don't use smart phones.Actually it seems like babies in...

Google Pixel 2017

Google pixel is the most popular brand name among most of the people in these days. Since 2016 October Google has been releasing their...

Did you know about secret menu button in Pixel 2’s navigation...

The “menu button” was one of the most used buttons on the navigation bar in early days of Android. Eventually, with the introduction of...

ASUS ZenUI 4.0 safeguard app is now in Google play store

What is Safeguard App? Safeguard app is a built-in feature coming with the ASUS ZenUI 4.0. This app offers two features to the user: SOS...

Android Oreo ළගදීම HTC වලටත්?

Android Oreo තමයි ලෝකයේ වැඩිපුරම භාවිතා කරන mobile phone operating system එක වන Android පවුලේ අළුත්ම සමාජිකයා. කලින් නිකුත් කර තිබෙන Android version වල...

Android Oreo කරලියට පැමිණෙයි!!!

ලෝකයේ වැඩියෙන්ම භාවිතා වන mobile operating system එක තමයි android කියන්නේ. එහි නවතම සංස්කරණය android 8.0 නම්කර තිබෙන්නේ Android O එහෙමත් නැත්නම් android Oreo...

Recent Posts