මොනවද මේ BOTNET?(Part 1)

මොනවද මේ botnet?ඇත්තටම කියනවා නම් ගොඩක් අය අහලා නැති වචනයක් තමා මේ botnet කියන්නේ.ඉතින් මේ bot කියන නම...

Twitter වල උපත

Twitter යන නම ඇසු පමණින් මතකයට එන්නේ " එතුමා තම නිල Twitter ගිණුමේ Twitter පණිවිඩයක් නිකුත් කිරීමින් දැනුම් දුන්නේය"...

Call of Duty mobile

පසුගිය ඔක්තෝබර් පළමු දින call of Duty mobile game එක iOS හා Android පරිශීලකයන්ට නිකුත් කරනු ලැබූ බව අප  කාටත් අසන්නට ලැබුණා....

Wi-Fi හි නව පෙරළියක්!

WiFi Alliance එක මගින් WiFi හි අලුත් version එකක් 2019 සැප්තැම්බර් 16 දින නිලවශයෙන් launch කළා. මේක නම් කරලා තියෙන්නේ WiFi 6...

Google search stopped indexing new pages again!

In today's world, information is just at our fingertips! In that case, many of us, including myself, depend highly on Google for...

Impacts of 5G!

First imagine a world where not only people but all things are connected. For example, cars and roads on which they are...

Internet Of Things

IoT refers to a set of physical devices, which are connected to the internet. Specialty is they have a little amount of...

Protect Your Wi-Fi Router

We use Wi-Fi routers to access internet. This is the major device in present to access internet. It's true that we can...

අන්තර්ජාලයේ අඳුරු පැතිකඩ!

අන්තර්ජාලය කොටස් 3කට බෙදන්න පුලුවන්.Surf WebDeep WebDark webදැනට භාවිතා කරන web එකට, එහෙමත් නැත්නම්...

New Technologies In Education

Here’s the trending technologies and education to look out for 2019!Cloud-Based TechnologyCloud Computing will...

Recent Posts