අන්තර්ජාලයේ අඳුරු පැතිකඩ!

අන්තර්ජාලය කොටස් 3කට බෙදන්න පුලුවන්. Surf WebDeep WebDark web දැනට භාවිතා කරන web එකට, එහෙමත් නැත්නම්...

New Technologies In Education

Here’s the trending technologies and education to look out for 2019! Cloud-Based Technology Cloud Computing will...

Facebook සමගින් කරළියට එන අලුත්ම cryptocurrency ඒකකය Libra!

Facebook සමගින් Libra නම් වූ cryptocurrency ඒකකයක් නුදුරේදීම ලෝකයා හමුවට එන්න නියමිත බවට පුවතක්, පහුගිය හෝරා කීපය පුරාවටම විශාල වශයෙන් අන්තර්ජලයේ දකින්න...

Positive and Negative Effects of Gaming

Teens and video games go hand-in-hand today. In fact, 97% of teens and kids in the US play video games at least...

The official Tor browser is now on Android

Hello guys! This might probably be a good news for Android users. If you have ever searched about the privacy and security...

IOS 13 Features

Dark Mode Dark modes and themes are a hot trend right now in phones. Google...

Facebook Messenger Introduces “Unsend” Feature for all users.

What happens if you have sent a wrong message to someone accidently? Definitely it will cause you to bother about that simple...

Facebook is now with digital cards in its stories.

Nowadays, we never miss anyone's birthday because we have access to Facebook. Now, most of us are posting birthday wishes daily....

Arimac වැඩ්ඩන්ගෙන් Nero ඇවිත්

Arimac කියන නමත් එක්කම අපිට මතක් වෙන්නේ කන්ඡායුධ. ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ යෝධයා කියන සංකල්පය පාවිච්චි කරලා, නන්දිමිත්‍ර යෝධයා කියන අතීත කතාවට...

Instagram Users Lose Their Followers

Instagram is a photo and video-sharing social networking service which is owned by Facebook Inc. It was created by Kevin Systrom and...

Recent Posts