මොකක්ද මේ flutter?

කොහොමද යාලුවනේ? සෑහෙන දවසකින් නැවතත් ඔබව හමුවෙන්න හිතුවා දැනට ලංකාවේ වැඩියෙන්ම කතා බහ කෙරෙන trending වර්ගයට වැටෙන flutter එක්ක. ඇත්තටම flutter කියන්නේ...

Google Keep – Save your thoughts, wherever you are

Keep is full featured note-taking application developed by Google. It offers you digital notice board with traditional notes, checklists, images, sketches and reminders. Most...

REVOLUTION OF MYSQL. FUTURE OF SQL.

MYSQL 8.0 MySQL is a structured query language used by the developers, especially related to the Databases. It is widely used in software industry and...

You Tube TV is now expanding its availability

Recently, Google announced the unveiling of the YouTube TV, a new subscription offering including a library of TV networks. Their intention of introducing this...

Endless opportunities for your business with Chat Bots

What is a chatbot? Simply a chatbot uses the power of a computer to talk to someone on messaging apps. They are computer programs which...

Is Chrome to Handle Sites that Disturb the Back Button?

Most probably you might have come across a website ow two that wouldn’t let you leave the current page when the back button...

Microsoft Edge to be Rewritten to Run on Chromium and More...

Microsoft has announced that it will rebuild their browser Edge, to run on Chromium. Chromium is the same web-rendering engine that powers Google Chrome....

Recent Posts