මොකක්ද මේ flutter?

කොහොමද යාලුවනේ? සෑහෙන දවසකින් නැවතත් ඔබව හමුවෙන්න හිතුවා දැනට ලංකාවේ වැඩියෙන්ම කතා බහ කෙරෙන trending වර්ගයට වැටෙන flutter එක්ක. ඇත්තටම flutter කියන්නේ...

ActionDash – the Latest App with Google’s Digital Wellbeing Feature!

At the moment, majority of the smart phone users are phone addicts. Wherever we are, whatever we do, we always seek for...

How WhatsApp May Change in 2019

As steady fans of WhatsApp, we couldn’t have failed to notice the bunch of changes that the messaging app underwent last year. But...

Googles Acquires ‘Superpod’ to Boost Assistant’s Abilities

Google has reportedly picked up the Q&A mobile app Superpod with the aims of improving answering capabilities of Google Assistant. Google has paid approximately...

Android Messages Now Comes with Automatic Spam Protection!

Are you a frequent user of Android Messages? Ever had to report spam messages? If spam messages were a burden for you,...

Is Chrome to Handle Sites that Disturb the Back Button?

Most probably you might have come across a website ow two that wouldn’t let you leave the current page when the back button...

Facebook Launches Group Stories!

Facebook stories! A feature that is loved immensely by a large number of Facebook users. Ever since Facebook noticed its users' increasing interest on...

Google is to Shut Down Allo!

Google recently announced the end of yet another Google product - Google Allo! It's not surprising that Google has decided to shut down Allo....

Reasons Why You Might Get Banned on WhatsApp!

WhatsApp! One of the most popular instant free messaging apps in the modern world! It is said that 4 out of 5 smart phone...

You Can Now Unsend Messages on Facebook Messenger

As they promised in back in April, Facebook has now started to roll out the ‘unsend’ feature for sent messages. Before the delete option...

Recent Posts