ඔබේ browser එකත් අන්සතු වෙලාද

සිතන්න ඔබ රස කෑමක් හදන්න හිතාගෙන internet එකෙන් කෑමක නමක් සොයන්න පටන් ගන්නවා. අපි හිතමු කරමල් පුඩිමක් කියලා. ඔබ browser එක open කරලා මේක...

Android Messages to pick up Allo-style Google Assistant !

Android Messages vs Google Allo Android messages and Google Allo are both messaging apps by Google. Android’s official messaging app is known as Android messages. Google...

ASUS ZenUI 4.0 safeguard app is now in Google play store

What is Safeguard App? Safeguard app is a built-in feature coming with the ASUS ZenUI 4.0. This app offers two features to the user: SOS...

Data Transfer ඇප් එක දැන් Google Play Store වෙතින්

ඔබ දන්නවද Data Transfer Tool කියන්නේ මොකද්ද කියලා? Google සමාගමෙන් Google Pixel ජංගම දුරකථන වෙනුවෙන් හඳුන්වා දුන් app එකක් තමයි මේ නමින් හඳුන්වන්නේ. සාමාන්‍යයෙන්...

Google is to Shut Down Allo!

Google recently announced the end of yet another Google product - Google Allo! It's not surprising that Google has decided to shut down Allo....

Googles Acquires ‘Superpod’ to Boost Assistant’s Abilities

Google has reportedly picked up the Q&A mobile app Superpod with the aims of improving answering capabilities of Google Assistant. Google has paid approximately...

The Expensive Wall-The second worst invade on Google Play after Judy

On August 7 this year, the researchers of a security company called Check Point discovered a malware called Expensive Wall  hidden in apps of...

Are you afraid of managing your mobile data ?

I know you guys are much concerned about your mobile data amount when you are surfing the internet. Does your mobile data package gets...

Game Dev Tycoon-it’s going to be on Android too!

Green heart Games, the company which produced the awesome Game Dev Tycoon, has announced their long awaiting customers that an android version of the...

Endless opportunities for your business with Chat Bots

What is a chatbot? Simply a chatbot uses the power of a computer to talk to someone on messaging apps. They are computer programs which...

Recent Posts