මොකක්ද මේ G Suite කියන්නේ ??

G mail , google drive වැනි පහසුකම් ගැන ඔයාලා හැමෝම දන්නවා ඇති කියල මම හිතනවා. මම අද කතාකරන්න යන්නේ g mail, google drive ආදිය...

G Mail සදහා අළුතින් හදුන්වා දෙන Smart Reply

Mobile phones නිසා අද යන එන ගමන් වුනත් mails check කරන එක අපිට පහසු වගේම සමාන්‍ය දෙයක් වෙලා. ඒත් ඒ mails වලට reply යවන...

Recent Posts