මොකක්ද මේ Google Crowdsource කියන්නෙ?

ලංකාවට ලගදීම හුරු උන වචනයක් තමයි මේ Crowdsource. ඇත්තටම මොකක්ද මේ? අද අපි කතා කරන්නේ ඒ ගැන! Crowdsource කියන්නේ වෙනස් විදිහක sourcing model එකක්. මේකෙදි...

Google’s new website to learn Computer Science and Programming

As we all know that the Google has been doing a lot of hard work to make people informed about the computer science and...

Recent Posts