මකුලු දැළක අනුරුවට සමාන Google සෙවුම් හි ක්‍රියාකාරිත්වය

පෙර ලිපියන් වලදී අප කතා කළා වගේ Google කියන්නේ අතිවිශාල නිෂ්පාදන දාමයක එකතුවක් .   Google සෙවුම් හි  core එක එහෙමත් නැත්නම් අන්ත්‍ර්ගතය Algorithm එකක් මත...

A Game to Test Your UI Designing Knowledge!

Are you interested in UI designing? Or, else are you planning to get into that field? If so, having a trained eye...

Google acquires Halli Labs, a 4 month old startup

If you ever thought that the technology and talent is only reserved for the West Most startups nowadays are clearing up new dimensions in deep...

Google Finally Shuts Down Google+

Through a blog post on 8th October, Google announced of a few actions that they plan to take as a result of a few...

Firebase

Firebase is a mobile and web application development platform. Firebase is a Backend as a Service (Baas) and grew in to a next generation...

Meet the new Hangouts

Google have noted that now the businesses require purpose-built tools to help their employees. The reason is more than half of the workforce is...

ඇත්තටම මොකක්ද මේ Animtrap

ඔබ දන්නවා ඇති අපි වෙබ් Design වලදී භාවිතා කරනවා විවිධ css framework ඒ අතරින් බොහෝ ජනප්‍රියයි framework තමයි bootstrap කියන්නේ. ඇත්තටම bootstrap css framework...

Heard of Google One?

Google Drive is getting revamped! Google Drive— the name each and every human being in the nook and corner of the world have been chanting...

GBoard නිසා අපිටත් දැන් සිංහලෙන් වැඩ පුළුවන්!!

Google එක්ක දවස ගෙවන හුගක් සිංහල අයට මේ ලගදි ලැබුණු තෑග්ගක් විදියට මේ GBoard අදුන්වල දෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම GBoard කියන්නේ මොකක්ද කියල අපි ටිකක්...

You Can Now Unsend Messages on Facebook Messenger

As they promised in back in April, Facebook has now started to roll out the ‘unsend’ feature for sent messages. Before the delete option...

Recent Posts