මකුලු දැළක අනුරුවට සමාන Google සෙවුම් හි ක්‍රියාකාරිත්වය

පෙර ලිපියන් වලදී අප කතා කළා වගේ Google කියන්නේ අතිවිශාල නිෂ්පාදන දාමයක එකතුවක් .   Google සෙවුම් හි  core එක එහෙමත් නැත්නම් අන්ත්‍ර්ගතය Algorithm එකක් මත...

Recent Posts