මොබයිල් OS

අතේ ගෙන යා හැකි පරිගණක, hand-held computers ලෙස හදුන්වයි. Smart phone ඉන් ප්‍රකටය. පීඩීඒ (PDA) සහ ටැබ්ලට් (Tablet) පරිගණක අනෙක් ඒවාය. මේ...

Opentalk App

Think that you have to go abroad, and you do not know the native language in that country or at least English....

Google claims quantum computing breakthrough

Google announces advancements in quantum computer research. It has also been said that a calculation that takes thousands of years by a...

Project Management Process (Part IV)

Hi guys!! Welcome back to the last article in Project Management article series. In this article also let's discuss some more important...

Project Management Process (Part III)

Hello guys!! This is the fourth article in Project Management article series. Through this article, let's talk about some more important points...

Project Management Process (Part II)

Hello guys. Welcome back to the third article in Project Management article series. Through this article, lets talk about the rest of...

ශ්‍රී ලංකාවට Google Crowdsource!

මොකක්ද මේ Google Crowdsource? Google සමාගම විසින් තමන්ගේ artificial intelligence programs වැඩිදියුනු කරගන්න එහෙමත් නැත්තම් AI programs වලට...

ළමයින්ට ඉගෙනීමට උපකාරී වන Animated, interactive digital books

අද වන විට නව අධ්‍යාපන ක්‍රමයට අනුව ඩිජිටල් පොත් ඒවායේ අන්තර්ගතය මතක තබා ගැනීමට සාමාන්‍ය පොත් වලට වඩා වැඩි වාසියක් සපයා...

Top 10 Technologies to Master in 2020

There is no doubt that every aspect of life has been invaded by technology today. Not only is it changing the world...

Project Management Process (Part I)

Hi Guys! This is the second article regarding project management discipline. I hope you guys have read the first article. In this...

Recent Posts