ලොවක් පුදුම කල යාන්ත්‍රික කාන්තාව! ඇය Sophia..

දිනෙන් දින දියුණු වන ලෝකයේ තාක්ෂණයේ සුවිශේෂීම පෙරළිය! මිනිසුන්ට සිතීමේ හැකියාව තිබියදී යන්ත්‍ර වලට නොතිබුණු එකම දෙය! ඔව් ඒ තමයි බුද්ධිය.නමුත් එය වෙනස් කළ...

NSynth Super is the new gateway to music!

Each and every sound we hear in this world has its own uniqueness, but we don’t often use all of these sounds to create...

GOOGLE BRAIN PROJECT

Google Brain project was started in 2011 by Andrew Ng and 2 others. There is 100 of research scientist and software engineers are working...

Recent Posts